Cím: 1095 Budapest, Soroksári út. 48–54. Telefon: +36 1 793 2670 E-mail: info@terragro.hu   www.terragro.hu
 • English
 • Română
 • Slovenčina

Adatkezelési tájékoztató

Cégnév: TERRAGRO KERESKEDELMI KFT.

Székhely: 1095 Budapest Soroksári út 48-54.
Cégjegyzékszám: 01-09-182951
Ügyvezető: Szkladányi Sándor
E-mail cím: info@terragro.hu
Telefonszám: 06 1 793 2670
Adatkezelő kapcsolattartó: Bori Adrienn
E-mail cím: bori.adrienn@terragro.hu
Telefonszám: 06 70 557 1849
továbbiakban adatkezelő.

Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az EU 2016/679-es rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadáramlásáról), azaz GDPR és az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénnyel (Info törvény) rendelkezéseit megtartva járjon el. 

A jelen adatkezelési tájékoztató az adatkezelő és az ügyfelei között létrejött szerződés, megrendelés elválaszthatatlan részre.

Az adatkezelővel kötött Szerződés, megrendelés aláírásával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelőnek megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat az adatkezelő az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos adatokról, azok változásairól tájékoztassa.

1. ALAPFOGALMAK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. ÁTADOTT ADATOK

Az adatkezelővel kötött szerződés, megrendelés aláírásával tudomásul veszik, hogy az adatkezelőnek átadott adatokat az adatkezelő adatfeldolgozóként kezeli.  Az adatfeldolgozásra átadott adatokat a szerződés, megrendelés teljesítése után az adatfeldolgozó haladéktalanul törli.

3. ADATKEZELÉSSER ÉRINTETTEK KÖRE

Az adatkezeléssel érintettek köre: Az adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érintettek, akik vagy amelyek a honlap igénybevételével a hírlevél-szolgáltatásra feliratkoznak vagy megrendelőként, vásárlóként vagy érdeklődőként önkéntesen adatot szolgáltatnak.

4. ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelő az adatkezelés célját az alábbi pontokban határozza meg:

 • Kereskedelem (termék értékesítés, szolgáltatás nyújtás)
 • Törvényi előírás „pénzügyi folyamat” (számlák)
 • Hírlevél küldés, érdeklődés esetén (hozzájárulás)
5. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
 • Kereskedelemnél: név, e-mail cím, telefonszám,
 • Pénzügyi folyamatnál:
  • számlákhoz: név, cím, e-mail cím, telefonszám
 • Hírlevél küldésnél: név, e-mail cím
 • Érdeklődés esetén: név, cím, e-mail cím, telefonszám, preferált megye
6. ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

A kezelt adatokat az alábbi jogi alapok mentén kezeljük

 • Kereskedelmi tevékenységnél – szerződéses jogalap
 • Pénzügyi folyamatoknál – törvényi jogalap
 • Érdeklődés esetén – hozzájárulás a jogalap
 • Hírlevél küldésnél – hozzájárulás a jogalap
7. TÁROLÁSI IDŐ

Az adatokat az adatkezelő a törvényi előírások alapján a szükséges ideig tárolja. Ezek az alábbiak:

 • Kereskedelmi tevékenység esetén a szerződés lejártát követő 5 év
 • Pénzügyi folyamatok esetén
  • számlák tekintetében 8+1 év
  • munkaügyi anyagok 50 év
 • Hírlevél küldés esetén az érintett visszavonásáig
8. ADATFELDOLGOZÓ

Az adatfeldolgozás és adatkezelés is Európán belül történik. Az adatkezelő az adatkezelési folyamataihoz fent tartja a jogát, hogy adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat megfelelő biztonsággal kezelik melyről az adatkezelőt írásban tájékoztatták.

Abban az esetben, ha az adatkezelő egy adatfeldolgozónak átadja a személyes adatokat további felhasználásra és a szerződés, megrendelés lejárta után azokat az adatfeldolgozónak haladéktalanul törölnie kell, majd erről írásbeli értesítést kell kapnia az adatkezelőnek.

9. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

Az adatkezelővel kötött Szerződés, megrendelés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz hozzájárultak, megismerjék és kezeljék.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

10. ADATKEZELŐ FELADATA

Az adatkezelő köteles az érintett megkeresésére 30 napon belül írásban reagálni. Ennyi átfutási szükséges a cég korlátozott létszáma miatt, illetve egy esetleges törlés esetén átfusson minden törlési folyamat a rendszeren pl.: e-mail mentés.

11. ADATOK ÁTADÁSA TOVÁBBÍTÁSA

Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból való törlése iránt és értesítést küld a törlés tényéről.

12. ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

A saját rendelkezési körükbe tartozó, az adatkezelő által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

13. ÉRINTETTEK JOGAI
13.1 Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbításáról 3. félnek, illetve a jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet írásban – postai úton, illetve elektronikusan kérhetnek az érintettek az adatvédelmi azonosítójára hivatkozva.  Az adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért az adatkezelő költségtérítést számíthat fel.

13.2 Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az adatkezelő értesíti az érintettet.

13.3 Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

13.4 Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az adatkezelő megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

13.5 Együttműködés megtagadása marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

13.6 Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Terragro Kft. által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Terragro Kft. akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett a Terragro Kft. rendelkezésére bocsátott, és

 • Az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, a Terragro Kft. az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

 Az adathordozhatóság körében a Terragro Kft. köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani. Abban az esetben, amennyiben a Terragro Kft. adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Terragro Kft. jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

 Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat a Terragro Kft. mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére a Terragro Kft. megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

14. HÍRLEVÉL KÜLDÉS

Az adatkezelő szolgáltatásának megrendelésével, valamint email címük szerződésben, megrendelésben történt megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő a megadott email címre szakmai anyagokat, és egyéb, a céggel kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél formájában.

Az adatkezelő    a céges elérhetőségüket megadó személyek, mint kapcsolattartók adataiból (név, e-mail cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő szervezetek részére hírleveleket küld. A feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat az adatkezelő saját rendszerében – az Európai Unión belüli szervereken – tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

A hírlevél küldő szolgáltatás révén az adatkezelő a szolgáltatásaira és termékeire hívja fel a figyelmet.

Az adatokat mindaddig kezeli az adatkezelő, ameddig azok törlését az érintett nem kérik.

15. COOKIE-K HASZNÁLATA A WEBOLDALON

 A www.terragro.hu weboldalán (honlap) a böngészési folyamatot, a honlap megfelelő működését, a felhasználói élmény fokozását, a vásárlók, érdeklődők hatékonyabb kiszolgálását az oldalakra látogatók (Felhasználók) számára kis adatcsomagok (angolul és továbbiakban: cookie-k) segítik elő, amelyeket a Felhasználók saját számítógépén vagy más informatikai eszközén a honlap helyez el. 

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a böngészés során generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek az adatok a Felhasználó személyes adatait nem tartalmazzák. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A honlap használatával a Felhasználó elfogadja, hogy a testre szabott kiszolgálása érdekében az adatkezelő a számítógépén cookie-kat helyezzen el. A cookie-kat a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül az adott honlap működése nem teljes értékű.

16. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest Pf.:5) továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

Fehérné Boros Irén

területi képviselő
Jász-Nagykun-Szolnok, Békés

Telefon: 06 (30) 180-5888
E-mail: info@terragro.hu